کاغذ دیواری ها بر اساس رول محاسبه می شوند. هر طرحی یک رول با ابعاد مشخص دارد. ابعاد رول های کاغذ دیواری مشخص است:

.53 *10 متر (5 متری)

.73* 10 متر (7 متری)

1* 10 متر (10 متری)

در رول های 5 متری : اگر ارتفاع دیوار کمتر از 2.2 متر باشد باید ارتفاع دیوار تقسیم بر 2.12 شود و اگر مابین 2.2 تا 3.1 متر باشد باید تقسیم بر 1.59 شود و عدد بدست آمده به بالا گرد شود مثلا اگر 2.3 بدست آمد باید 3 رول خریداری شود.

در رول های 7 متری: اگر ارتفاع دیوار کمتر از 2.2 متر باشد باید ارتفاع دیوار تقسیم بر 2.92 شود و اگر مابین 2.2 تا 3.1 متر باشد باید تقسیم بر 2.19 شود و عدد بدست آمده به بالا گرد شود مثلا اگر 2.3 بدست آمد باید 3 رول خریداری شود.