راهنمای انتخاب طرح های ترکیبی و مکمل یکدیگر

گاهی برای انتخاب طرح های ترکیبی در میان انبوهی از طرح ها و رنگ ها دچار سردرگمی می شویم، یا نگران تفاوت رنگ و بافت طرح های انتخابی با یکدیگر هستیم. بهترین راه حل برای انتخاب این گونه ترکیب ها، توجه به شماره کد هر کدام از کاغذ دیواری ها می باشد. به عنوان مثال طرح زیر را برای یک دیوار از اتاق خود در نظر گرفته اید:

شماره کد این طرح JAC-PM13813 می باشد. اکنون برای پیدا کردن کاغذ دیواری با طرح ساده، برای ترکیب با این طرح جهت دیوارهای دیگر اتاق، در قسمت جستجوی سایت، شماره بعدی کد قبلی را جستجو کنید، کد قبلی  JAC-PM13813 بوده و اکنون باید کد JAC-PM13814 را جستجو کرد.

JAC-PM13814

همچنین میتوان با جستجوی شماره کد بعدی در صورتی که طرح مکمل دیگری نیز وجود دارد، آنرا مشاهده کرد:

JAC-PM13815